disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website van Het Huis van de Geuze impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik voor commerciële doeleinden
Deze website is bestemd voor commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij Het Huis van de Geuze uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "bewaar"-button) of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid
Het Huis van de Geuze besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen Het Huis van de Geuze en haar leveranciers van inhoud (hierna “content providers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, noch de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. Het Huis van de Geuze en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Het Huis van de Geuze en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van of verband zou houden met het gebruik van de Het Huis van de Geuze website of van de onmogelijkheid deze te gebruiken. Het Huis van de Geuze en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van Het Huis van de Geuze en verwante informatiediensten.

3. Hyperlinks naar sites van derden
De Het Huis van de Geuze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Het Huis van de Geuze is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheidof het bestaan ervan, noch voor het eventuele gebruik ervan.
Het aanbieden door Het Huis van de Geuze van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Het Huis van de Geuze de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Het Huis van de Geuze haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt, noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Het Huis van de Geuze en de uitbaters van deze sites.
Het Huis van de Geuze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Het Huis van de Geuze en van de betrokken content providers.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Het Huis van de Geuze site of deze van de betrokken content providers verschijnen, worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van Het Huis van de Geuze of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien Het Huis van de Geuze hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "bewaar" button.
Het opslaan van informatie van Het Huis van de Geuze of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt, zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

5. Bescherming van de privacy
Het Huis van de Geuze respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de Het Huis van de Geuze website en het gebruik dat Het Huis van de Geuze van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Het Huis van de Geuze verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar website voor marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:
a. Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: Het Huis van de Geuze verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Het Huis van de Geuze of door de met Het Huis van de Geuze geaffilieerde ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, voor klantenbeheer of om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt aan en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.
b. Verzameling van gegevens voor interne doeleinden (profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten). Het Huis van de Geuze verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Het Huis van de Geuze website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Het Huis van de Geuze aangeboden diensten.
c. Gebruik van cookies. Het Huis van de Geuze maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. Het Huis van de Geuze maakt onder meer gebruik van cookies om te vermijden dat de gebruiker van de Het Huis van de Geuze website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. Je kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via je browser. Het Huis van de Geuze kan echter geen optimale werking van de Het Huis van de Geuze website garanderen, indien je het gebruik van cookies via je browser uitschakelt.
d. Recht op inzage en correctie. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Het Huis van de Geuze worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Het Huis van de Geuze, Tuitenbergstraat 55, B- 1750 Lennik.
e. Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling. Het Huis van de Geuze behoudt zich het recht om deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

6. Slotbepaling
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Leuven zijn uitsluitend bevoegd.

Het Huis van de Geuze, La Maison de la Gueuze, The House of Gueuze en hun logo's zijn handelsmerken van
bvba Panneels & Partners
Maatschappelijke zetel: Tuitenbergstraat 55, B-1750 Lennik, mail [at] panneels [dot] com
Ondernemingsnummer: BE 0872.527.668 

Lambiek • Oude Geuze • Oude Kriek • Framboise • Faro
© 2007-2019 • Het Huis van de Geuze