Beste klanten,

Er resten nog maar enkele ​​Connoisseur Packs. Het pakket bevat één fles Bokke samen met een reeks andere hele goede Oude Geuzes, Oude Kriek Eylenbosch, enkele ambachtelijke sour ales van topkwaliteit en ja ... zelfs een zeer exclusieve Oude Lambiek van Den Herberg die maar liefst 3 jaar op vat heeft gerijpt! We hebben ook wat goodies toegevoegd, zoals een proefglazen en een T-shirt van In de Verzekering tegen de Grote Dorst.

We geven voorrang aan onze 1.450 bestaande klanten als dank voor hun loyaliteit en vertrouwen. Heel recente klanten en nog-niet-klanten moeten nog wat geduld hebben. Er komen nog packs in de toekomst. Daarom kunnen het huidige Connoisseur-pakketten enkel worden gekocht door bestaande klanten,

 • d.w.z. die al vòòr 1 februari 2021 een of meerdere bierbestellingen hebben gedaan bij Het Huis van de Geuze
 • EN die in december 2020 of januari 2021 helaas geen Bokke-pack konden kopen.

FAQ

KOM IK IN AANMERKING OM EEN CONNOISSEUR-PAKKET TE KOPEN?
- als je nog nooit bier besteld hebt bij Het Huis van de Geuze, dan kom je helaas NIET in aanmerking voor de Connoisseur pack sale.
- als je je eerste bestelling in onze webshop hebt gedaan na 31 januari 2021, komt je helaas ook NIET in aanmerking.
- als je in december 2020 al een Bokke-pack hebt gekocht, kom je helaas ook NIET in aanmerking.

Ik ben nog geen klant of ik heb mijn eerste bestelling geplaatst in februari 2021. Kom ik dit jaar in aanmerking voor toekomstige Connoisseur Packs?
Later dit jaar wel. Voor deze verkoop helaas nog niet.

Hoeveel Connoisseur-pakketten zijn er beschikbaar?
Nog een 25-tal.

Wat zit er in een Connoisseur-pakket?
1 x Bokke (naar keuze: Framboos Kriek Tonka OF Pruim Reine Claude OF Pjassel Moezel) 75cl
1 x Eylenbosch Oude Kriek 75cl
1 x Bzart Brut Kriekenlambiek 75cl
1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Bloedarend Raw Sour Ale 75cl
1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Nørse Man Raw Sour Ale 75cl
1 x Lambiek Fabriek Muri-Elle 75cl
1 x Lambiek Fabriek Pluri-Elle 75cl
1 x Moriau Oude Geuze 75cl
1 x Vrijstaat Vanmol Janimal Session IPA 75cl
1 x Vrijstaat Vanmol Prins van Brabant Saison 75cl
1 x Devillé Oude Geuze 37,5cl
1 x Alvinne Never Surrender sour ale gerijpt in Marsala vaten 75cl
1 x Oud Beersel 1 jaar Oude Lambiek 3,1 liter
1 x Devillé 3 jaar Oude Lambiek 5 liter (exclusief voor HVDG!)
1 x USB-stick kurk / kurk
1 x T-shirt In de Verzekering tegen de Grote Dorst
1 x proefglas Lekker Vlaanderen
1 x proefglas Nacht van de Grote Dorst


Hoeveel kost dit exclusieve pakket?

240 EUR (incl. btw) na toepassing van je persoonlijke kortingcode.

Hoeveel bedragen de verzendkosten naar België en Nederland?
De verzendkosten zijn in de packprijs inbegrepen. Geen bijkomende verzendkosten dus.

Kunnen er andere bieren aan de bestelling worden toegevoegd om de verzending naar andere EU-landen te optimaliseren?
De gewicht en de verzendkosten zijn reeds geoptimaliseerd. De doos bevat 12 flessen, twee(!) bag in box met toplambiek alsook wat goodies.

Wat is de leveringstijd?
Op logistiek vlak is de verwerking van zo'n groot aantal bestellingen ineens een grote uitdaging, zeker als ook dagelijkse commerciële activiteiten gewoon doorgaan. Hou er dus rekening mee dat de levertijd van het Connoisseur Pack 2 tot 3 weken kan zijn.

Hoe verloopt de aankoopprocedure?

In een aantal stappen om ervoor te zorgen dat alleen mensen die in aanmerking komen, het Connoisseur-pakket kunnen kopen.

Als je een Connoisseur Pack wil kopen, dien je eerst onderstaand formulier in te vullen met je naam en e-mailadres. Tevens dien je aan te geven welk type Bokke-fles je wenst (eerste keus en tweede keus indien je eerste keus niet meer beschikbaar is) alsook de maat van het gewenste T-shirt. De berichten worden behandeld volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt', zolang de voorraad strekt uiteraard.

We beantwoorden geen berichten via FB-messenger, Whatsapp, telefoon of e-mail met betrekking tot of je al dan niet in aanmerking komt.

Wanneer je in aanmerking komt, sturen we je een e-mail met een PERSOONLIJKE KORTINGSCODE die slechts één keer kan worden gebruikt. Samen met deze code ontvang je ook een link naar de Connoisseur Pack-verkooppagina. Met deze code kan je het pakket op onze website aankopen. Je hoeft je niet te haasten. Je hebt 24 uur om je aankoop te voltooien. Moest er een probleem zijn met uw kortingscode, mail ons dan.

Wanneer wij je betaling hebben ontvangen, ontvangt je een orderbevestiging met een factuurnummer.

Als je na de betaling toch een foutmelding op het scherm zou krijgen, hoef je je nog niet direct zorgen te maken. Soms komt het signaal van de betalingsprovider een fractie van een seconde te laat binnen. Wanneer je een orderbevestiging met een factuurnummer hebt ontvangen, is uw betaling sowieso correct verwerkt en is alles in orde.

Hou er rekening mee dat de kortingscode persoonlijk is en niet overdraagbaar. Als je je code aan iemand anders doorgeeft, worden jouw account en die van de andere persoon nadien geblokkeerd.
 
Let op: het pakket heeft in onze webshop een hogere prijs dan bovengenoemde prijs. Geen zorgen. Waarom niet? Bij gebruik van uw persoonlijke kortingscode kan je aan de normale pakketprijs de aankoop voltooien. We hebben de prijs op de website zelf zo hoog gezet om diegenen af te schrikken die niet in aanmerking komen voor deze verkoop en / of die alleen geïnteresseerd zijn in het doorverkopen van een deel van de flessen tegen woekerprijzen.
 
Bedankt voor uw geduld en begrip.Yves
 
 
=====================================================
 

Dear customers, 

There are a few Connoisseur Pack left. The pack includes one bottle of Bokke along with a series of other high level Oude Geuzes, Oude Kriek, top quality craft beers and yes... also a very exclusive Oude Lambic that has aged 3 years in a barrel! We also added some goodies such as some tasting glasses and a T-shirt of the pub In de Verzekering tegen de Grote Dorst (my brother, mom and the other family members say hello to everyone!).

We want to give priority to our 1,450 existing customers as a thank you for their loyalty and trust. Recent and potential customers must be patient. We will have more Packs in the future. Don't worry. This Connoisseur Packs can be purchased by existing customers only,
 • i.e. who have placed already one or more normal orders at Het Huis van de Geuze before 01 February 2021
 • AND who were not able to purchase a Bokke pack in December 2020 or January 2020.

FAQ

AM I ELIGIBLE TO BUY A CONNOISSEUR PACK?
- if you have never placed an order with Het Huis van de Geuze, then you are unfortunately NOT eligible for the Connoisseur pack sale.
- if you placed your first order at our webshop after 31 January 2021, you are unfortunately also NOT eligible.
- if you have already purchased a Bokke pack in December 2020 or January 2021, you are unfortunately also NOT eligible.
 
I am not a client yet or I have placed my first order with Het Huis van de Geuze in February 2021. Will I be eligible for Connoisseur Packs in the future? 
For this sale, no you don't, but for Connoisseur Pack sales in the future you will be eligible.
 
How many Connoisseur Packs are available?
About 25 to go.
 
What is the contents of a Connoisseur Pack? 
 • 1 x Bokke (Framboos Kriek Tonka OR Pruim Reine Claude OR Pjassel Moezel) 75cl
 • 1 x Eylenbosch Oude Kriek 75cl
 • 1 x Bzart Brut Kriekenlambiek 75cl
 • 1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Bloedarend Raw Sour Ale 75cl
 • 1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Nørse Man Raw Sour Ale 75cl
 • 1 x Lambiek Fabriek Muri-Elle 75cl
 • 1 x Lambiek Fabriek Pluri-Elle 75cl
 • 1 x Moriau Oude Geuze 75cl
 • 1 x Vrijstaat Vanmol Janimal Session IPA 75cl
 • 1 x Vrijstaat Vanmol Prins van Brabant Saison 75cl
 • 1 x Devillé Oude Geuze 37,5cl
 • 1 x Alvinne Never Surrender sour ale aged in Marsala barrels 75cl
 • 1 x Oud Beersel Oude Lambiek 1 jaar/year 3,1 liter
 • 1 x Devillé Oude Lambiek 3 jaar/year 5 liter (a HVDG exclusive!)
 • 1 x USB-stick kurk/cork
 • 1 x T-shirt In de Verzekering tegen de Grote Dorst
 • 1 x tasting glass Lekker Vlaanderen skull
 • 1 x tasting glass Night of Great Thirst

How much does this exceptional and exclusive pack costs?
240 EUR (incl. VAT) after your personal discount code has been applied.
 
What is the shipping cost to Belgium and the Netherlands?
Shipping cost is included in the pack price.
 
Can other beers be added to the order to optimise shipping to other EU countries? 
The shipping cost is already optimised. The box contains 12 bottles, 2(!) bag in boxes with premium old lambic plus some goodies.
 
When will the pack be delivered? 
In terms of logistics, such a sale is quite a challenge, especially while normal commercial activities are also ongoing. So, please bear in mind that the delivery time of the Connoisseur Pack will be maximum 3 to 4 weeks.

How does the sale work ? 

It will be done in a couple steps to ensure that only people who are eligible can buy the Connoisseur Pack.
 
Firstly, if you want to buy a Connoisseur Pack you have to fill out the form below, stating your name, email and phone number. You also have to indicate which type of Bokke bottle you would like (first choice and second choice if your first choice is no longer available) as well as the size that you would like for the T-shirt. We will check your credentials and eligibility. The messages will be treated following the principle 'first come, first served', as long as the stock lasts.
 
We will not answer any messages via FB messenger, Whatsapp, phone or email regarding your eligibility.
 
Secondly, if you are eligible we will send you an email with a PERSONAL DISCOUNT CODE that can be used only once. Together with this code, you will also receive a link to the Connoisseur Pack sales page. With this code you can buy the pack on our website. You don't need to rush. You have 24 hours to complete the buy. If there is any problem with your discount code, email us. 
 
When we have received your payment, you will receive an order confirmation with an invoice number. If you have received an error message on the screen after the payment transaction, do not worry. Sometimes the signal of the payment provider arrives a split second late. When you have received your order confirmation with an invoice number on it, your payment has been properly processed.
 
Please bear in mind that the discount code is personal and not transferable. If you transfer your code to someone else, your account and the account of the other person will be blocked .
 
Attention: the pack has a higher price in our webshop than the abovementioned price. Do not worry. Why not? When using your personal discount code you will be able to pay the normal pack price. We have put the price that high on the website to scare people who are not eligible to participate to this sale and/or who are only interested in reselling some of the bottles at high prices over the internet.
 
Thank you for your confidence and understanding.
 
 
 
Yves
 
 
================================================
 

Cher client,

Il nous restent encore quelques Connaisseur Packs. Ce paquet contient une bouteille de Bokke ainsi qu'une série de très bonnes Gueuzes à l’Ancienne, la Kriek à l’Ancienne Eylenbosch, ainsi que quelques bières aigres artisanales de haute qualité et oui ... même un Lambic à l’Ancienne très exclusif de Den Herberg ayant mûri en fût pendant pas moins de 3 ans ! Nous avons également ajouté quelques petits cadeaux comme des verres de dégustation et un t-shirt du café « In de Verzekering tegen de Grote Dorst » (mon frère, ma mère et tous les autres membres de ma famille vous saluent !)

Nous donnons la priorité à nos 1 450 clients existants pour les remercier de leur fidélité et de leur confiance. Les clients très récents et les personnes qui ne sont actuellement pas client devront faire preuve de patience. Il y aura encore des packs à l'avenir, ne vous en faites pas. Par conséquent, les Packs actuels du Connaisseur ne peuvent être achetés uniquement par nos clients existants,

 • c'est-à-dire les clients qui ont déjà passé une ou plusieurs commandes de bière à Het Huis van de Geuze avant le 1er février 2021.
 • ET qui n'ont malheureusement pas pu acheter un Pack Bokke en décembre 2020 ou janvier 2021.

 

FAQ (Questions Fréquemment Posées)

Ai-je le droit d'acheter un Connoisseur Pack?

- Si vous n'avez jamais commandé de bière à Het Huis van de Geuze auparavant, vous n'êtes malheureusement PAS éligible à la vente des Packs du Connaisseur.

- Si vous avez passé votre première commande dans notre boutique en ligne après le 31 janvier 2021, vous ne pouvez malheureusement pas non plus en bénéficier.

- Si vous avez déjà acheté un Pack Bokke en décembre 2020 ou janvier 2021, vous n'êtes cette fois PAS éligible non plus.

 

Je ne suis pas encore client ou j'ai passé ma première commande en février 2021. Serai-je éligible pour les futurs Packs du Connaisseur cette année ?

Plus tard dans l’année, oui. Pour cette vente-ci, malheureusement vous n’êtes pas encore éligible.

 

Combien de Packs du Connaisseur sont disponibles ?

Il y restent encore à peu près 25.

  

Qu'y a-t-il dans un Pack du Connaisseur ? 

 • 1 x Bokke (choix entre : Framboos Kriek Tonka OU Pruim Reine Claude OU Moezel de Pjassel) 75cl
 • 1 x Kriek à l’Ancienne Eylenbosch 75cl
 • 1 x Bzart Brut Kriek et Lambiek 75cl
 • 1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Bloedarend 75cl
 • 1 x Alvinne & Vrijstaat Vanmol Nørse Man 75cl
 • 1 x Lambiek Fabriek Muri-Elle 75cl
 • 1 x Lambiek Fabriek Pluri-Elle 75cl
 • 1 x Gueuze à l’Ancienne Moriau 75cl
 • 1 x Vrijstaat Vanmol Janimal Session IPA 75cl
 • 1 x Vrijstaat Vanmol Prince van Brabant Saison 75cl
 • 1 x Gueuze à  l’Ancienne Devillé 37.5cl
 • 1 x Alvinne Never Surrender bière maturée en fûts de Marsala 75cl
 • 1 x Oud Beersel 1 an Lambic 3,1 litres
 • 1 x Devillé 3 ans lambic 5 litres (exclusivité de Het Huis van de Geuze !)
 • 1 x clé USB bouchon de liège
 • 1 x T-shirt café «In de Verzekering tegen de Grote Dorst »
 • 1 x verre de dégustation de «Lekker Vlaanderen»
 • 1 x verre de dégustation «Nacht van de Grote Dorst»

 

Combien coûte ce pack exclusif ? 

240 € (TVA comprise) après application de votre code de réduction personnel.

 

Quels sont les frais d'expédition vers la Belgique et les Pays-Bas ?

Les frais d'expédition sont inclus dans le prix du pack. Pas de frais d'expédition supplémentaires.

 

D'autres bières peuvent-elles être ajoutées à la commande afin d'optimiser l'expédition vers d'autres pays de l'UE ? 

Le poids et les frais d'expédition ont déjà été optimisés. La boîte contient 12 bouteilles, deux cubis de Lambic de haute qualité et des petits cadeaux.

 

Quels sont les délais de livraison ? 

En matière de logistique, le traitement d'un si grand nombre de commandes constitue soudainement un défi majeur, surtout si nos activités commerciales quotidiennes se poursuivent également comme d'habitude. Gardez donc à l'esprit que le délai de livraison du Pack du Connaisseur peut aller jusqu'à 2 à 3 semaines.

 

Comment la vente est-elle organisée ?

Il y a plusieurs étapes pour s'assurer que seules les personnes éligibles peuvent acheter le Pack du Connaisseur.

Si vous voulez acheter un Pack du Connaisseur, vous devez d'abord remplir le formulaire ci-dessous avec votre nom et votre adresse électronique. Vous devez également préciser le type de bouteille Bokke que vous souhaitez (premier choix et deuxième choix si votre premier choix n'est plus disponible) ainsi que la taille de T-shirt que vous souhaitez.

Nous ne répondons pas aux messages via FB messenger, WhatsApp, téléphone ou e-mail concernant votre éligibilité ou non.

Si vous remplissez les conditions requises, nous vous enverrons un courriel avec un CODE DE RÉDUCTION PERSONNEL qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. En plus de ce code, vous recevrez également un lien vers la page de vente du Pack du Connaisseur. Avec ce code, vous pouvez acheter votre pack sur notre site internet. Pas besoin de vous précipiter, vous disposez de 24 heures pour effectuer votre achat. En cas de problème avec votre code de réduction, veuillez nous envoyer un e-mail.

Lorsque nous aurons reçu votre paiement, vous recevrez une confirmation de commande avec un numéro de facture.

Si vous obtenez un message d'erreur à l'écran après le paiement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter immédiatement. Parfois, le signal du prestataire de paiement arrive une fraction de seconde trop tard. Si vous avez reçu une confirmation de commande avec un numéro de facture, votre paiement a quand même été effectué correctement et tout va bien 

Veuillez noter que le code de réduction est personnel et non transférable. Si vous donnez votre code à quelqu'un d'autre, votre compte et celui de cette personne seront bloqués par la suite.

Veuillez noter que le pack a un prix plus élevé dans notre boutique en ligne que le prix mentionné ci-dessus. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous utilisez votre code de réduction personnel, vous pouvez effectuer l'achat au prix normal du pack. Nous avons augmenté le prix sur notre site internet pour dissuader ceux qui ne sont pas éligibles pour cette vente et/ou qui ne sont intéressés que par la revente d'une partie des bouteilles à des prix usuraires.

Merci pour votre patience et votre compréhension.

 

Yves

 

Aanvraagformulier / Request form / Formulaire de demande

By filling out this form, you understand that it does not guarantee yet that you will be able to buy a Connoisseur Pack. It is simply a request for checking your eligibility and sending you a discount code in case there are still packs in stock .

Door dit formulier in te vullen, bevestig je dat je begrijpt dat deze stap nog geen garantie biedt dat je een Connoisseur-pakket kan kopen. Het is gewoon een verzoek om te controleren of je in aanmerking komt en om je desgevallend een kortingscode toe te sturen.

En remplissant ce formulaire, vous comprenez qu'il ne garantit pas encore que vous pourrez acheter un Pack du Connaisseur. Il s'agit simplement d'une demande de vérification de votre éligibilité et de l'envoi d'un code de réduction au cas où il y aurait encore des packs en stock.

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Lambic • Oude Geuze • Oude Kriek • Framboise • Faro
© 2007-2021 | Het Huis van de Geuze | Pajottenland